Kungliga biblioteket och dess verksamhet

Sveriges nationalbibliotek eller Kungliga biblioteket (KB) som det heter, hittar du i Humlegården i Stockholm, är också en statlig myndighet. Kungliga biblioteket är ritat av Gustaf Dahl och sedan årsskiftet 1877–1878 finns biblioteket i de nuvarande lokalerna. Där finns allt tryckt material som getts ut i Sverige bevarat sedan år 1661. År 2009 blev även Statens ljud- och bildarkiv en del av Kungliga biblioteket och sedan dess har de ansvar för att samla in audiovisuella medier (AV-teknik). Vem som helst får besöka biblioteket, men verksamheten är i första hand riktad mot de som forskar. Det svenska materialet som finns på Kungliga biblioteket får inte lånas hem, det får du endast sitta på plats och studeras. Om du behöver studera det material som förvaras i magasinet, och det är i stort sett allt, måste du beställa dem i förväg.

Samling och pliktexemplar

I Kungliga biblioteket finns mer än 18 miljoner föremål. Det är inte bara böcker som finns där, utan även affischer, handskrifter, reklamtryck och bilder. När det gäller den audiovisuella samlingen, består den av drygt 7 miljoner inspelningar av tv, musik och radio.
Sverige har en lag som säger att alla tryckerier är skyldiga att skicka in pliktexemplar av alla trycksaker som görs till Kungliga biblioteket. Har ett utländskt tryckeri använts ligger inte plikten på dem att skicka in pliktexemplar, utan det ansvaret ligger på den svenska utgivaren. Även de som ger ut film, musik, tv eller radio ska skicka in kopior till Kungliga biblioteket.

Vad du kan göra på Kungliga biblioteket

Biblioteket är öppet för alla, även om de flesta som kommer dit är studenter och forskare. Många är även journalister och släktforskare som letar efter information. Du kan be en bibliotekarie om hjälp att hitta material och sedan sitta i lugn och ro och studera på plats. Andra som kommer till biblioteket är turister som är nyfikna, eller så kan det besökas av någon som bara går förbi. Om du är över 18 år kan du få ett lånekort, men du får som sagt bara låna hem vissa bestämda utländska böcker. Vill du låna hem något som spelats in på radio, tv, film eller något datorspel, måste du skicka sin en speciell ansökan.

Studera på Kungliga biblioteket

Om du vill sitta och studera på biblioteket finns det speciella platser för det, och du får även låna de datorer som finns tillgängliga för att leta efter det material du behöver. Vill du bara besöka biblioteket för att läsa tidskrifter och tidningar behöver du inget lånekort.

Magasinering

Under Kungliga biblioteket finns stora magasin där materialet förvaras när det inte används. Det är viktigt att du som använder materialet är försiktig med det för att förhindra att det går sönder, detta eftersom det ska hålla för många användare. Det material som många vill låna eller allt som är extra ömtåligt digitaliseras, men eftersom det är en dyr sak, går det inte att digitalisera allt material som finns där.

Kungliga biblioteket samarbete med andra bibliotek

Det finns ett samarbete mellan Kungliga biblioteket och alla andra bibliotek i Sverige. Det är härifrån som Libris, den stora söktjänsten sköts, och där du kan hitta flera miljoner olika tidskrifter, böcker, affischer, noter med mera.